Stara straža

Lokalitet Stara Straža zaštićen je 1961. godine i obuhvaća površinu od 1,17 ha. Nalazi se nekoliko kilometara od Knina na cesti prema Gračacu. Lokalitet je posebno zanimljiv zbog lijepo vidljivih bora širine oko 15 m i visine oko 5 m, koje predstavljaju valovito svijene slojeve Zemljine kore. Slojevi se svijaju (boraju) pod utjecajem bočnog tlaka uslijed pomaka stijenske mase. Razvijeni su slojevi jurske i kredne starosti, a sastoje se od izmjene vapnenaca i dolomita u sklopu kojih se javljaju zone sivih tankopločastih laporovitih vapnenaca i rožnjaka. U malmskim slojevima stijena vrlo dobro se vidi koralj Cladocoropsis. Ovaj lokalitet je važan po karakterističnim profilima, i to paleontološkim, mineraloškim, petrografskim i sedimentološkim. Profil je jako zanimljiv kao poligon za učenje geoloških pojmova, odnosno osnovnih strukturnih elemenata u stijenama kao što su slojevitost, bora i rasjedi.